👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر عباس (واقع در استان هرمزگان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر عباس (واقع در استان هرمزگان) | 19618 | downloadha | نقشه محدوده سیاسی شهرستان بندرعباس,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندرعباس,شیپ فایل محدوده سیاسی بندرعباس,نقشه محدوده سیاسی بندرعباس,نقشه مرز شهرستان بندعباس,شیپ فایل مرز شهرستان بندرعباس,شیپ فایل محدوده سیاسی شهر بندرعباسدانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر عباس (واقع در استان هرمزگان) | 19618 | downloadha | نقشه محدوده سیاسی شهرستان بندرعباس,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندرعباس,شیپ فایل محدوده سیاسی بندرعباس,نقشه محدوده سیاسی بندرعباس,نقشه مرز شهرستان بندعباس,شیپ فایل مرز شهرستان بندرعباس,شیپ فایل محدوده سیاسی شهر بندرعباسدانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر عباس (واقع در استان هرمزگان) | 19618 | downloadha | نقشه محدوده سیاسی شهرستان بندرعباس,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندرعباس,شیپ فایل محدوده سیاسی بندرعباس,نقشه محدوده سیاسی بندرعباس,نقشه مرز شهرستان بندعباس,شیپ فایل مرز شهرستان بندرعباس,شیپ فایل محدوده سیاسی شهر بندرعباسدانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر عباس (واقع در استان هرمزگان) | 19618 | downloadha | نقشه محدوده سیاسی شهرستان بندرعباس,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندرعباس,شیپ فایل محدوده سیاسی بندرعباس,نقشه محدوده سیاسی بندرعباس,نقشه مرز شهرستان بندعباس,شیپ فایل مرز شهرستان بندرعباس,شیپ فایل محدوده سیاسی شهر بندرعباسدانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر عباس (واقع در استان هرمزگان) | 19618 | downloadha | نقشه محدوده سیاسی شهرستان بندرعباس,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندرعباس,شیپ فایل محدوده سیاسی بندرعباس,نقشه محدوده سیاسی بندرعباس,نقشه مرز شهرستان بندعباس,شیپ فایل مرز شهرستان بندرعباس,شیپ فایل محدوده سیاسی شهر بندرعباسدانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر عباس (واقع در استان هرمزگان) | 19618 | downloadha | نقشه محدوده سیاسی شهرستان بندرعباس,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندرعباس,شیپ فایل محدوده سیاسی بندرعباس,نقشه محدوده سیاسی بندرعباس,نقشه مرز شهرستان بندعباس,شیپ فایل مرز شهرستان بندرعباس,شیپ فایل محدوده سیاسی شهر بندرعباس

توضیحات محصول

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر عباس (واقع در استان هرمزگان)دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندرعباس (واقع در استان هرمزگان)،توضیحات:این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار